Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Liturgieën zondag 24 januari

Voor iedereen die de dienst niet in de kerk niet bijwoont, maar thuis meeluistert, publiceren we hier de liturgie. Op deze manier proberen we u zo goed mogelijk bij de dienst te betrekken. Hieronder kunt u de liturgie met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken). En voor de kinderen is er een kerkboekje dat afgedrukt kan worden, zodat ze actief mee kunnen doen tijdens de dienst. We bidden om gezegende diensten thuis en in de kerk.

Corona-update

Beste gemeenteleden,

Helaas een update en ditmaal één met verstrekkende gevolgen.

Naar aanleiding van het fikse aantal corona gevallen, de oprukkende ‘Engelse’ variant en het hiermee samenhangende advies van de PKN, zien we ons genoodzaakt om voor de komende 4 weken het zingen in de kerk niet toe te staan.

Dus tot en met zondag 7 februari zal er geen gemeentezang zijn in de kerk. Momenteel zijn we druk bezig om toch een passende oplossing te vinden. Al is passend een groot woord.

Wel willen we met ongeveer 20 personen in de kerk aanwezig zijn. Dus opgeven kan ‘gewoon’ nog via de site. Voor de dienstdoende predikant is dit waardevol, maar ook voor uzelf als gemeentelid.

Zodra we meer duidelijkheid kunnen geven doen we dit.

De kerkrentmeesters

Zondagsschool

Het nieuwe jaar is al even begonnen, maar de zondagsschool nog niet. A.s. zondagmiddag 17 januari willen we daar graag verandering in brengen! I.v.m. de huidige maatregelen gaan we komende weken digitaal zondagsschool geven, dus komende zondag om 14:00 zal de uitzending beginnen via KerkTV (zelfde wijze als met de zondagse erediensten).

Elke week hopen we een half uurtje met elkaar te luisteren naar een verhaal, zingen we een lied, behandelen we de tekst, bidden & danken we en er wordt ook voor een verwerking gezorgd! We hopen en bidden om gezegende middagen, ondanks het feit dat we nog steeds niet bij elkaar kunnen komen.

De leiding van de zondagsschool

Zoektocht nieuwe pastorie

Zoals we ook al in de Nieuwswijzer geschreven hebben, heeft u ons verschillende malen getipt over woningen die te koop zouden komen. Hierdoor zijn we bij een 5tal woningen al in een vroeg stadium van de verkoop in contact geweest met verkopers. Hiervoor onze hartelijke dank.

Helaas bleken al deze woningen niet geschikt als pastorie. Dit kwam door ofwel; de staat van de woning, de grootte van de woning en het omliggende terrein, of de hoogte van de prijs. Parallel aan onze zoektocht bleven we contact zoeken en houden met Gemeente Molenlanden over het onderzoeken van de mogelijkheden voor het bouwen op eigen grond, namelijk naast de Wegwijzer. Dit had voor ons om meerdere redenen en zeker ook financieel gezien de voorkeur.

Lees verder