Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Liturgieën zondag 25 oktober

Doopdienst over Romeinen 6

De drie Bijbelkringen vervolgen dit seizoen het gesprek over de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. Door de coronatijd is de opstart allemaal wat vertraagd en wat de mogelijkheden in de komende maanden zijn om samen te komen is nog een open vraag. Maar we hopen dat het in de loop van het seizoen gaat lukken bij elkaar te komen. Voorlopig in De Wegwijzer, en niet bij mensen thuis. U bent welkom!

Het lijkt mij mooi om deze zondag te preken over Romeinen 6 vers 1 tot 14. Het kerngedeelte in het Nieuwe Testament over de betekenis van de doop: de oude mens met Christus begraven in zijn dood, de nieuwe mens met Christus opgestaan tot een nieuw leven. Teken en zegel – sacramentum: merk- en veldteken dat je mag horen bij het Rijk en de strijd onder deze HERE en Koning – noemen we het ook wel kort, wat er gebeurt, vanmorgen aan Rens Gerrit de Jong. De gelovigen mogen weten dat zij en hun kinderen mogen behoren bij deze nieuwe werkelijkheid, die van het Lichaam van Christus, de gemeente, gestalte van het Rijk dat komt. Wij zijn wel in de wereld, maar niet meer van de wereld. We zien dat vanmorgen gebeuren, in de doophandelingen en in de schildering van Romeinen 6. We mogen horen bij die nieuwe werkelijkheid, in Christus. Maar: laat dat dan ook waar zijn en telkens waar worden! Zo vuurt de apostel ons aan. Vanzelfsprekend is het leven-in-Christus niet in deze wereld. Zo weet Paulus zelf, en weet ieder die zichzelf kent voor het aangezicht van God.

Ds. H. (Bert) de Leede.

Liturgieën

Voor iedereen die de dienst niet in de kerk niet bijwoont, maar thuis meeluistert, publiceren we hier de liturgie. Op deze manier proberen we u zo goed mogelijk bij de dienst te betrekken. Hieronder kunt u de liturgie met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken). En voor de kinderen is er een kerkboekje dat afgedrukt kan worden, zodat ze actief mee kunnen doen tijdens de dienst. We bidden om gezegende diensten thuis en in de kerk.

Ophalen vrijwillige bijdrage

Sinds vorige week worden de antwoordstroken voor de vrijwillige bijdrage weer bij u opgehaald.

We krijgen regelmatig te horen dat mensen hun strookje kwijt zijn. Hieronder kunt u een nieuw strookje downloaden en invullen. U kunt hem mailen of door de bus doen (adres staat op het strookje). Ook als u een vast bedrag per maand of kwartaal geeft, toch graag even het strookje invullen.

Daarnaast kregen wij enkele vragen of het wijs was om in deze tijd van Corona de strookjes op te halen. Hierover hebben wij contact gehad met het RIVM. Zij gaven aan dat, mits de maatregelen in acht worden genomen (afstand,  desinfectie, etc) dit gewoon doorgang kan vinden.

De kerkrentmeesters

Zangers/zangeressen gevraagd

Sinds enkele weken zijn we weer teruggegaan naar een aantal vast zangers en zangeressen tijden de dienst.

Omdat we nu ook qua aantal weer terug zijn gegaan naar 30 mensen inclusief personeel kunnen er nog maar weinig mensen zich opgeven voor de dienst.

Daarom leek het ons goed om een grotere groep vaste zangers en zangeressen te hebben waardoor er meer gemeenteleden naar de kerk kunnen.

Dus de oproep is: vindt u zingen fijn en vindt u het niet erg om vooraan te zitten? Geef dit dan even door via onderstaand formulier. We vragen uw mobiele nummer zodat we u in de zanggroep-app op kunnen nemen.

Cornona-update aanmelden kerkdiensten

Naar aanleiding van zowel de toename van het aantal positief geteste personen, ook in ons dorp, als het dringende advies van lokale en landelijke overheid hebben we besloten het aantal kerkgangers nog iets verder terug te brengen. Opgeven kan nog steeds via de site, echter maar voor 20 personen inclusief kinderen. Ook het aantal personeelsleden is teruggebracht, zodat we aan het advies van 30 personen voldoen.  

Wat meer dan vorige week willen we u vragen om tijdens het binnenkomen en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.

Ook vanaf deze plaats beterschap voor hen die het virus hebben en sterkte voor u allen in deze moeilijke tijden. Laten we onze troost en hulp blijven zoeken bij onze God. En dat toch ook in deze, misschien voor u wel, donkere tijden Zijn licht mag blijven schijnen.

De kerkrentmeesters

Aanmelden kerkdiensten

De afgelopen tijd konden we maximaal 80 mensen in de kerk een plaats geven. Nu we weer terug moeten naar maximaal 30 mensen kunnen uiteraard ook minder mensen zich opgeven per dienst.
Om dit op te vangen willen we u vragen hier rekening mee te houden en u in 1 keer per 2 weken op te geven, dus 1x in de 4 diensten. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om naar de kerk te komen.