Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 uur en 18.30 uur
Agenda
 1. Ophaalronde rommelmarkt gaat niet door

  28 maart 13:00 - 15:00
 2. Ouderenmiddag – afgelast

  22 april
 3. Rommelmarkt – afgelast

  2 mei 09:00 - 14:00
 4. Lezing dr. de Graaf

  12 mei 20:00 - 22:00
 5. Viering Heilig Avondmaal

  17 mei 09:30 - 11:00
 6. Viering Heilig Avondmaal

  13 september 09:30 - 11:00
 7. Viering Heilig Avondmaal

  22 november 09:30 - 11:00

Kerkdiensten

Terugblik zondag 15 maart en hoe verder?

Maandagavond is het moderamen bijeen geweest. We kijken terug op een bijzondere zondag, in een situatie die ongekend is. De toespraak van premier Rutte onderstreepte de ernst en de mogelijke duur van deze wereldwijde crisis, die heel onze samenleving raakt. Ook ons allen, ouderen, jongeren, mensen in die vele ‘vitale beroepen’, ondernemers, zzp-ers. We denken in het bijzonder ook aan hen, ook onder ons, die zich extra zorgen maken vanwege een kwetsbare gezondheid.

We waren zondag tweemaal bijeen, met een goede verbinding met De Wegwijzer, met dank aan onze deskundigen op dit terrein. Kenners onder ons konden nagaan dat er door zeer velen thuis is meegeluisterd met de diensten. Dat doet goed.

Komende drie zondagen

Het moderamen heeft lang doorgesproken over de vraag hoe verder. Onze conclusie is dat de veranderde situatie, de aangescherpte overheidsmaatregelen en het gevoelen in de samenleving vragen dat wij het beleid bijstellen, strikter maken. Het moderamen heeft voor de komende drie zondagen, 22 en 29 maart en 5 april, als volgt besloten en vraagt de gemeente daarin van harte mee te gaan:

 1. Voorop: de kerk gaat op zondag niet op slot! Wij hopen dat het zover niet zal komen (zoals in Duitsland wel het geval is). De dienst van Woord, lied, gebed en voorbede gaat deo volente door, op de gewone tijden, morgen en avond.
 2. De gemeente neemt thuis deel aan de diensten via internet of kerkradio thuis, zo mogelijk tegelijkertijd of later. We willen u dringend vragen om u daaraan te houden, en zo nodig elkaar te helpen om het mogelijk te maken thuis te mee te luisteren en mee te vieren.
 3. De komende drie zondagen zullen prop. De Kruijf en ds. De Leede afwisselend de diensten/vieringen leiden. Zij maken onderling de afspraken voor de Bijbelgedeelten en de invulling van de diensten.
 4. Er zijn in elke dienst vier kerkenraadsleden aanwezig. Zij nemen ieder 6 medegemeenteleden mee: gezinsleden, of mensen uit hun omgeving/netwerk. Bent u jonger en gezond, dan kunt u uw ouderling tippen dat hij een beroep op u kan doen. Zo zijn wij met ongeveer 25-30 gemeenteleden in de kerk. Uiteraard verspreid over het geheel van de kerkruimte. Dat geeft voldoende body aan de gemeentezang, om thuis mee te doen.
 5. De gemeente kan via de website de liturgie van tevoren downloaden, zodat er thuis kan worden meegezongen. Voor en na zingen we ook een paar liederen uit de lijdenstijd. Dat is mooi, zeker nu allerlei andere momenten dat we dat zouden doen, niet plaatsvinden.

NOTA BENE:

Dit geldt voor de komende drie zondagen. Wij hopen en bidden dat de situatie na 6 april zo mag zijn, dat wij met de diensten van Goede Vrijdag en Pasen op zijn minst weer op de manier van afgelopen zondag 15 maart kunnen samenkomen. Maar voor de komende drie zondagen graag uw begrip en medewerking.

Voortgang gemeente-werk

Alle gemeente-activiteiten die een fysiek samenkomen vragen – bijbelkringen, catechese, belijdeniscatechese, zondagschool, creche, individueel pastoraal huisbezoek, inclusief het bezoekwerk door de HVD, etc. – zijn voor de komende drie weken opgeschort. Daarna wordt opnieuw bekeken hoe verder.

 • De gemeenteavond van 2 april gaat niet door.
 • De belijdenisdienst van 5 april is in principe verzet naar 14 juni.
 • De voorbereidingen inzake het beroepingswerk zijn ook een maand opgeschort, tot na een gemeenteavond in – zo mogelijk – begin mei.
 • Het onderlinge contact zal zoveel als mogelijk digitaal en via de telefoon of de ‘ouderwetse, maar zo persoonlijke’ brief gebeuren. Laten we dat met aandacht doen. met de woorden van Rutte: letten we een beetje op elkaar. Ten goede.

Tenslotte

Wij lazen gisteravond aan het begin en bij de afsluiting van onze moderamenvergadering gedeelten uit Romeinen 8, vers 18 e.v. Het gaat in de media uiteraard heel veel over wat deskundigen ons zeggen. En er is geen enkele reden om daar iets negatiefs over te zeggen. Zij helpen ons zeer om een zeker zicht te houden op wat gebeurt en daarmee sturing door overheden. Er is weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen hoe het was voor mensen in de tijden van de pestepidemieën toen men geen idee had, waardoor het kwam. Dat hebben de Joden geweten, of ‘heksen’ of wie maar anders was. In de kerk gaat het niet om deskundigheid. Dominees zijn geen deskundigen, die weten hoe het zit. Ook geen theologische deskundigen die weten hoe het met God zit in dit alles wat gebeurt. In de kerk zoeken wij betekenis. Wat horen wij, wat zien wij, wat merken wij op, wanneer wij de Schrift lezen. Romeinen 8 over het zuchten van de Schepping, het lijden aan de vergeefsheid der dingen, de hoop, de voorbede door de Geest. Waar roept wat gebeurt ons tot inkeer en tot omkeer. Onze dagen te tellen, opdat wij een wijs hart ontvangen. In de kerk gaat het om het zoeken van betekenis. En om een plaats van vertrouwen, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus.

Namens de kerkenraad, ds H. (Bert) de Leede, voorzitter/consulent en C. (Kees) Bikker, scriba.

Liturgie voor komende zondag morgen en avond.

Uiterlijk zaterdagmorgen 10.00 uur staan de liturgieën voor de beide vieringen of korte diensten van aanstaande zondag op de website. We zingen ook een aantal liederen rond het lijdensevangelie. De andere momenten dat we dat in de gemeentekringen en het jeugdwerk doen, zijn er immers niet, dit jaar.

In de morgendienst is er ook de dienst van de voorbeden. Wilt u punten daarvoor aanreiken, neemt u daarvoor de vrijheid. Door een en ander te mailen naar keesbikker@icloud.com of h.de.leede@planet.nl.

NOTA BENE

Gezien de snelle ontwikkelingen zou het kunnen dat de afspraken met het oog op de komende zondagen ingehaald worden door nieuwe missiven van de overheid. Via de website en facebook houden we u op de hoogte. En vragen u om zaterdag zelf te checken op er nog nieuwe aanwijzingen zijn voor de komende zondag