Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30

Agenda

Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.
1 8 9 10

Logo…

De compositie van de diverse blokken verbeeldt een kruis. Als verschillende mensen proberen we één gemeente in Christus te vormen; het is daarbij het kruis dat ons bindt!
Continue reading

1 8 9 10