Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 uur en 18.30 uur

Agenda

 1. Ophaalronde rommelmarkt gaat niet door

  28 maart 13:00 - 15:00
 2. Ouderenmiddag – afgelast

  22 april
 3. Rommelmarkt – afgelast

  2 mei 09:00 - 14:00
 4. Lezing dr. de Graaf

  12 mei 20:00 - 22:00
 5. Viering Heilig Avondmaal

  17 mei 09:30 - 11:00
 6. Viering Heilig Avondmaal

  13 september 09:30 - 11:00
 7. Viering Heilig Avondmaal

  22 november 09:30 - 11:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Nationaal gebed

Beste mensen, broeders en zusters,

Vanuit kringen van EO, ND, ChristenUnie en PKN/Raad van Kerken is er het initiatief tot een dag van gebed. Het is een oude traditie in de kerk om bij dingen die een hele samenleving raken, de oproep uit te doen gaan om samen te bidden. Gevraagd is om drie woensdagen achtereen om 19.00 uur de klok te luiden, een kwartier lang, en op dat moment in onze huizen te bidden, in stilte, met elkaar, en samen hardop het Onze Vader te bidden. De klok zal dus vanavond luiden, en we bevelen het zeer aan om in de gezinnen de nood van de wereld en de zorgen van velen voor God neer te leggen.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente

Kerkdiensten

Terugblik zondag 15 maart en hoe verder?

Maandagavond is het moderamen bijeen geweest. We kijken terug op een bijzondere zondag, in een situatie die ongekend is. De toespraak van premier Rutte onderstreepte de ernst en de mogelijke duur van deze wereldwijde crisis, die heel onze samenleving raakt. Ook ons allen, ouderen, jongeren, mensen in die vele ‘vitale beroepen’, ondernemers, zzp-ers. We denken in het bijzonder ook aan hen, ook onder ons, die zich extra zorgen maken vanwege een kwetsbare gezondheid.

We waren zondag tweemaal bijeen, met een goede verbinding met De Wegwijzer, met dank aan onze deskundigen op dit terrein. Kenners onder ons konden nagaan dat er door zeer velen thuis is meegeluisterd met de diensten. Dat doet goed.

Komende drie zondagen

Het moderamen heeft lang doorgesproken over de vraag hoe verder. Onze conclusie is dat de veranderde situatie, de aangescherpte overheidsmaatregelen en het gevoelen in de samenleving vragen dat wij het beleid bijstellen, strikter maken. Het moderamen heeft voor de komende drie zondagen, 22 en 29 maart en 5 april, als volgt besloten en vraagt de gemeente daarin van harte mee te gaan:

Continue reading

Geen jeugdwerk ivm Corona

Vandaag is bekend geworden dat de overheid aangescherpte richtlijnen heeft gesteld, welke gelden tot 6 april. Dit houdt in dat scholen dicht gaan en daarmee hebben wij als Kerkenraad besloten ook geen Jeugdwerk meer aan te bieden.

Hiermee komt een onverwacht einde aan het seizoen voor catechese, zondagsschool, club en JV. We hopen dat wanneer het weer mogelijk is een gepaste afsluiting georganiseerd kan worden voor het afgelopen seizoen.

Opbrengst diaconaal project

Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart heeft de jeugd van onze gemeente zich zeer ingezet voor het diaconaal project Geef hoop! in Mozambique. De opbrengst van het actieweekend is € 2.538,13. Een prachtig bedrag! Jongelui, heel hartelijk dank voor wat jullie gebracht hebben in sport en spel, maaltijd en natuurlijk het toneelstuk!

Meer informatie over het project is te vinden via onderstaande link https://diaconaalproject.nl/kominactie/