Kerkdienst

Luister mee!

www.kerkdienstgemist.nl

Elke zondag 09.30 en 18.30

Agenda

  1. Viering Heilig Avondmaal

    8 september 09:30 - 11:00
  2. Opening Winterwerk

    15 september 09:30 - 17:00
Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Jubileum Zondagsschool

Zaterdag 29 september hebben we met de kinderen en leiding van de zondagsschool in dankbaarheid het 80-jarig jubileum gevierd.

In 1937 werd op een kerkenraadsvergadering onder leiding van ds. P. Zijlstra, die toen predikant in Noordeloos was, over de oprichting van een zondagsschool gesproken.

In oude notulen lazen we dat de voorzitter meedeelde dat “Mejuffrouw Van Zwoll (onderwijzeres van de plaatselijke school) en Mejuffrouw Verhoef genegen waren om de leiding op zich te nemen samen met verschillende meisjes”. In het najaar van 1938 werd de zondagsschool een feit.

Al 80 jaar brengen ouders hun kinderen naar de zondagsschool waar elke zondagmiddag verteld wordt over de Heere Jezus. De kinderen maken een werkje over het bijbelverhaal en we zingen en bidden met elkaar.

In dit stukje gemeentewerk zien we geslachten gaan en komen, maar zien we vooral dat God doorgaat met het werk in onze gemeente .

 

Schone Wegwijzer

De Wegwijzer is met behulp van vele vrijwilligers weer grondig schoongemaakt. Alles blinkt en is weer mooi schoon. De Wegwijzer wordt intensief gebruikt in het winterseizoen en dan is een grote schoonmaak hard nodig. Dank aan allen die hebben meegewerkt.

De kerkrentmeesters.

Een prachtige marktdag.

Zaterdag 5 mei j.l. was weer zon dag waar je blij van wordt. Samen de schouders er onder zetten en aan het eind van de dag constateren dat we er met elkaar weer iets moois van hebben gemaakt. We hebben dit ook te danken aan het prachtige weer wat ons werd gegeven. En er waren geen andere markten in de regio. Naast dat de netto opbrengst weer iets toenam is de saamhorigheid en het samen bezig zijn vóór- tijdens en na de markt toch het mooiste. De vele ontmoetingen en de kansen die dat biedt zijn heel belangrijk voor het gemeenteleven breed. Bijna twee jaar geleden luiden we de noodklok over het voortbestaan van de markt. Nu ervaren we grote dankbaarheid met een eigen “Mart Lôôds”, grenzend aan het marktplein.  Continue reading

Opbrengst rommelmarkt

Za. 5 mei waren we met velen in en rond de Wegwijzer. Door veel gemeenteleden is er die dag en de tijd daarvoor veel gedaan, in de voorbereiding van de rommelmarkt en rond de bouw van de rommelmarktschuur. Hartelijk dank voor alle inzet daarvoor, in het bijzonder de leden van de commissie! De verkoop op 5 mei bracht € 13.414,05 op, een recordopbrengst! Met de verkoop via internet in de tijd daarvoor was de totaalopbrengst € 16.607,64. We zijn dankbaar dat dit mooie bedrag door velen bij elkaar is gebracht en dat het werk in de gemeente ook zo doorgaat.