Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Vesper 3 – 3 maart

Voor iedereen die de vesper thuis meeluistert, publiceren we hier de liturgie. Op deze manier proberen we u zo goed mogelijk bij de vesper te betrekken. Hieronder kunt u de liturgie met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken).

Verruiming maatregelen

Blij en dankbaar zijn we dat de PKN mogelijkheden ziet om de coronamaatregelen iets te verruimen. Daarom zullen we het bezoekersaantal weer iets opschalen, nl naar 25 personen. Dus is er weer de mogelijkheid om u eens in de 4 diensten op te geven om de dienst bij te wonen.

Ook kan er weer door een beperkt aantal gemeenteleden gezongen worden.

Over de verder invulling van, in eerste instantie vooral het jeugdwerk, zullen we u in de loop van de komende week verder informeren.

We willen hiermee ook de mensen bedanken die de afgelopen diensten veel inzet hebben gepleegd om de muziek, zowel live als digitaal, te verzorgen. Bedankt hiervoor.

De kerkrentmeesters

Actie jeugdclubs voor ouderen

Als jeugdclubs houden we ieder jaar een actiedag waarop de kinderen van de clubs zich inzetten voor een goed doel. Helaas kunnen we door de huidige maatregelen geen fysieke actiedag houden. Toch willen wij dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Omdat in deze tijd de sociale contacten beperkt zijn, hebben we een actie bedacht om de ouderen van de gemeente in het zonnetje te zetten en iets voor hen te kunnen betekenen. Alle ouderen, boven de 75 jaar, kunnen in de week na 6 maart een leuk aardigheidje verwachten van de kinderen van de jeugdclubs, wat ze persoonlijk rond komen brengen.

De leiding van de clubs.

Als Eén die dient…

Vespers rond de zeven werken der barmhartigheid – Tijd voor Pasen 2021

Waar vriendschap (‘goedertierenheid’) en liefde zijn, daar is God. Zo luidt de vertaling van een bij velen bekend en geliefd lied, waarmee we de komende zeven weken het avondgebed op de woensdagavond willen beginnen. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.Het is de samenvatting van Psalm 133: Waar liefde woont gebiedt de HERE zijn zegen, daar woont Hij zelf.

Vanaf aanstaande woensdag 17 februari2021 bent u/ben jij elke woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur hartelijk uitgenodigd om het avondgebed mee te maken via een online uitzending. Een groep gemeenteleden zal afwisselend voorgaan in een korte liturgie met vaste onderdelen: psalmgebed, schriftlezingen, een aantal liederen dat past bij de tijd van het jaar, de tijd voor Pasen, en de gebeden.

Lees verder