Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Liturgieën zondag 20 september

Voor iedereen die de dienst niet in de kerk niet bijwoont, maar thuis meeluistert, publiceren we hier de liturgie. Op deze manier proberen we u zo goed mogelijk bij de dienst te betrekken. Hieronder kunt u de liturgie met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken). En voor de kinderen is er een kerkboekje dat afgedrukt kan worden, zodat ze actief mee kunnen doen tijdens de dienst. We bidden om gezegende diensten thuis en in de kerk.

Let op: de liturgie van de morgendienst is aangepast!

Clubs

Het clubseizoen begint bijna weer. Alle kinderen, tieners en jongeren vanaf 8 jaar worden van harte uitgenodigd om naar de club te komen. Voor dit seizoen is de indeling als volgt:

  • Club Benjamin: Groep 5 en groep 6 van de basisschool, vrijdagavond van 19.15 – 20.15 uur. Eerste clubavond op vrijdag 25 september.
  • Club Jizreël: Groep 7 en 8 van de basisschool, woensdagavond van 19.15 – 20.30 uur. Eerste clubavond op woensdag 23 september.
  • Club Yo-Yo-Jonathan: Klas 1, klas 2 en klas 3 van de middelbare school, woensdagavond van 19.30 – 20.45 uur. Eerste club-avond op woensdag 23 september.
  • Club Joël: Klas 4 en verder, woensdagavond van 19.30 – 20.45 uur. Eerste clubavond op woensdag 23 september.

In verband met Corona hanteren we de volgende afspraken:

Lees verder

Groeikring

Afgelopen week zijn de uitnodigingen rondgebracht voor de Groeikring (jongeren vanaf 18). Op de Groeikring willen we samen met leeftijdsgenoten en mentoren meer ontdekken van wie God is en voor ons wil zijn. Volgende week zondagavond ben je na de avonddienst van harte welkom in De Wegwijzer. We maken daar een start met het seizoen en dominee de Leede denkt verder met ons na over het thema van de dienst. We hopen jou daar te zien! 

Start Zondagsschool

Op zondagmiddag 27 september gaat de zondagsschool weer beginnen!

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn om 14:00 uur van harte welkom om een uurtje met elkaar te zingen, bidden en luisteren naar het bijbelverhaal. Ook maken we tijd voor een verwerking of een spel. De kinderen krijgen nog een uitnodiging thuisbezorgd. Zonder uitnodiging zijn jullie alsnog van harte welkom, kom gerust langs! We hopen op een mooi zondagsschoolseizoen! Groetjes, de leiding van de zondagsschool.

Gebruiksplan Wegwijzer

Zoals aangegeven in De Zaaier is er een gebruiksplan voor De Wegwijzer gemaakt. Hier staan de maatregelen in die op basis van de geldende regels moeten opgevolgd worden. Bijvoorbeeld een maximum aantal volwassenen in een bepaalde ruimte.

Ook moet iedereen zich laten registreren bij gebruik van de Wegwijzer.

Verder is er tijdens iedere bijeenkomst één persoon verantwoordelijk om toe te zien dat de maatregelen worden nageleefd.

Mochten er wijzigingen zijn, dan wordt er een nieuwe versie van het gebruiksplan hier op de website gepubliceerd en in de Wegwijzer gelegd.