Diakenen

Diaconaat
De christelijke gemeente is geroepen tot het diaconaat. Dit is de liefdedienst aan de naaste in nood. Die dienst der liefde is een opdracht van Jezus Christus. Bewogenheid met de naaste is een wezenskenmerk van de gemeente.

In het diaconaat hebben de diakenen een leidinggevende en stimulerende taak.
De nood waarin de diaken moet helpen, kan heel verschillend zijn. Allereerst is er de financiële nood. Daarnaast is er veel andere nood die de aandacht vraagt, zoals eenzaamheid, ziekte, ouderdom, invaliditeit, verslaving, gehandicapt zijn, ontwrichte gezinnen en huwelijken, etc.

De hulp aan de naaste richt zich op de gehele mens, als een eenheid van lichaam, ziel en geest. Zorg gaat daarom gepaard met het uitdragen van Gods Woord.

Giften voor de diaconie kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL91 RABO 0346302579 ten name van “Diaconie hervormde gemeente van Noordeloos en Overslingerland”.

U kunt contact opnemen met de secretaris van de diaconie via diaconie@hervormdnoordeloos.nl