Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkhonger of Kerkhuiver?

Ergens vorig jaar stond een artikel in de Volkskrant met deze titel. Het ging erover dat in de beginperiode van corona onder kerkgangers duidelijk het gemis gevoeld werd dat men de kerkdiensten niet kon bezoeken; er was honger naar de kerk. Naarmate de coronaperiode voortduurde leek het volgens het artikel of dit veranderde in kerk huiver. Er was sprake van gewenning en minder mensen durfden (om allerlei redenen) naar de kerk te gaan.

Dit artikel triggerde ons om eens in de kerkgang van onze eigen gemeente te duiken in deze periode van corona. We zijn eens gaan kijken naar hoeveel gemeenteleden dit jaar één of meerdere keren fysiek een dienst hebben bijgewoond. Daaruit bleek dat 30% van de gemeenteleden (doop en belijdend) dit jaar fysiek aanwezig is geweest in de kerk.

Vervolgens zijn we gaan kijken naar de verschillende leeftijdscategorieën om te zien of daar een bepaalde trend in zat. Je zou je voor kunnen stellen dat bijvoorbeeld de oudere generatie voorzichtiger is om naar de kerk te gaan.

Lees verder

Vertrek familie De With

Wij, als familie de With, hebben (hoewel geen lid van de gemeente) afgelopen jaar mogen meeleven met U als gemeente, eerst woonachtig in de pastorie en later aan de Noordzijde 90. Opnieuw worden we uitgezonden door MAF en op DV 11 mei zullen we vertrekken naar Zuid Soedan. Wij willen U en jullie als gemeente hartelijk danken voor de warme betrokkenheid en steun die U ons gegeven heeft in de periode dat wij in jullie midden hebben gewoond. Onze wegen gaan weer scheiden, maar we mogen weten dat God er altijd bij was en is en zal zijn. We wensen u de woorden van het volgende lied toe: 

Ga met God en Hij zal met je zijn

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hi zal met je zijn

Tot wij weer elkaar ontmoeten

In Zijn naam elkaar begroeten

Ga met God en Hij zal met je zijn

Hartelijke groet, Jaap, Mieke, Mateo, Thirza en Joachim de With

Boekentafel weer open!

Vanaf aanstaande zaterdag 20 maart willen we de boekentafel en collectemunten verkoop weer opstarten. Omdat de ‘gewone’ winkels ook weer voorzichtig open mogen, willen we De Wegwijzer op zaterdagmorgen weer open stellen. Dus als u kaarten, kinderboeken, cd’s of een goed boek zoekt, wees welkom van 10.00 – 11.30 uur in de Wegwijzer. Op dit moment hebben we ook een ruime keuze in Paaskaarten, boeken en kinderboeken rond Pasen. Natuurlijk kunt u ook uw voorraad collectemunten en/of bonnen weer aanvullen.

Uiteraard vragen wij u om binnen een mondkapje te dragen en voldoende afstand te houden.

Wilt u iets bestellen? Dat kan door te mailen naar boekentafel@hervormdnoordeloos.nl

Aanmelden kerkdiensten

Voor het bezoeken van de diensten, dient u zich aan te melden. Dit kan door in de agenda (linkerkant van de pagina) op de betreffende dienst de klikken en uw gegevens in te vullen.

Voor de morgendiensten kunt u zich tot zaterdagmiddag 18.00 uur opgeven en voor de middag diensten tot zondagmiddag 16.00 uur.

Kijk dus gerust op de site zaterdagmiddag of zondagmiddag of er nog plaats is en reserveer!

Nu kan het zijn dat u zich wel naar de kerk wilt, maar dit niet lukt omdat de dienst al vol zit of omdat u te laat bent met opgeven. Mocht dit zo zijn; geef het dan even aan bij de kerkrentmeesters via kerkrentmeesterspm@hervormdnoordeloos.nl. Dan zorgen wij ervoor dat bij een volgende dienst een plaatsje wordt gereserveerd.

De kerkrentmeesters.

Digitale collecte

Sinds afgelopen voorjaar konden we tijdelijk kosteloos gebruik maken van de collecte app van SKG.

Omdat hier iedere zondag gebruik van gemaakt wordt hebben we besloten hier nu een abonnement op te nemen.  Hierbij nu dus extra de oproep om hier gebruik van te (blijven) maken. Uw gift wordt automatisch 50/50 verdeelt tussen de diaconie en de kerkrentmeesters.

Bij deze app hoort ook een webwinkel voor bijvoorbeeld collectemunten. Dit gaan we verder uitwerken en als hier meer duidelijk over wordt laten we dat weten.