Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Digitale collecte

Sinds afgelopen voorjaar konden we tijdelijk kosteloos gebruik maken van de collecte app van SKG.

Omdat hier iedere zondag gebruik van gemaakt wordt hebben we besloten hier nu een abonnement op te nemen.  Hierbij nu dus extra de oproep om hier gebruik van te (blijven) maken. Uw gift wordt automatisch 50/50 verdeelt tussen de diaconie en de kerkrentmeesters.

Bij deze app hoort ook een webwinkel voor bijvoorbeeld collectemunten. Dit gaan we verder uitwerken en als hier meer duidelijk over wordt laten we dat weten.

Aanmelden kerkdiensten

De afgelopen tijd konden we maximaal 80 mensen in de kerk een plaats geven. Nu we weer terug moeten naar maximaal 30 mensen kunnen uiteraard ook minder mensen zich opgeven per dienst.
Om dit op te vangen willen we u vragen hier rekening mee te houden en u in 1 keer per 2 weken op te geven, dus 1x in de 4 diensten. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om naar de kerk te komen.

Martlôôds ’s zaterdags geopend

Helaas kon de jaarlijkse rommelmarkt niet door gaan, maar er zijn wel veel verkoopbare spullen. Daarom is de Martlôôds, Van Brederodestraat 33A, ’s zaterdags tussen 09.30 en 12.00 uur geopend!

Kom gerust eens langs!

Corona-update week 41

Toen we u vorige week schreven over de aangescherpte maatregelen rondom de gemeentezang, konden we niet bedenken dat we nu alweer zijn ingehaald door de realiteit.

Door de ontstane commotie rondom de kerkgang in Staphorst is er maandag opnieuw overleg geweest tussen minister Grapperhaus en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Waar we al bang voor waren werd vrij snel daarna duidelijk; extra maatregelen waren afgesproken.

De belangrijkste extra punten (bovenop de al geldende maatregelen) zijn:

  • Er mogen nog maar 30 mensen (exclusief medewerkers) samen komen tijdens de kerkdienst.
  • Zingen alleen nog maar met een beperkte groep zangers
  • Er wordt geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens de verplaatsingen in de kerk, dus vanaf het moment dat u de kerk binnenkomt tot het moment dat u op uw plaats zit.

Deze maatregelen gelden in eerste instantie voor de maand oktober.

Dit betekende voor ons dat we weer terug konden naar de tekentafel om te kijken wat deze maatregelen op dit moment voor gevolgen hebben voor onze gemeente.

Situatie vanaf heden

Lees verder