Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Corona-update aanmelden kerkdiensten

Naar aanleiding van zowel de toename van het aantal positief geteste personen, ook in ons dorp, als het dringende advies van lokale en landelijke overheid hebben we besloten het aantal kerkgangers nog iets verder terug te brengen. Opgeven kan nog steeds via de site, echter maar voor 20 personen inclusief kinderen. Ook het aantal personeelsleden is teruggebracht, zodat we aan het advies van 30 personen voldoen.  

Wat meer dan vorige week willen we u vragen om tijdens het binnenkomen en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.

Ook vanaf deze plaats beterschap voor hen die het virus hebben en sterkte voor u allen in deze moeilijke tijden. Laten we onze troost en hulp blijven zoeken bij onze God. En dat toch ook in deze, misschien voor u wel, donkere tijden Zijn licht mag blijven schijnen.

De kerkrentmeesters

Aanmelden kerkdiensten

De afgelopen tijd konden we maximaal 80 mensen in de kerk een plaats geven. Nu we weer terug moeten naar maximaal 30 mensen kunnen uiteraard ook minder mensen zich opgeven per dienst.
Om dit op te vangen willen we u vragen hier rekening mee te houden en u in 1 keer per 2 weken op te geven, dus 1x in de 4 diensten. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om naar de kerk te komen.

Martlôôds ‘s zaterdags geopend

Helaas kon de jaarlijkse rommelmarkt niet door gaan, maar er zijn wel veel verkoopbare spullen. Daarom is de Martlôôds, Van Brederodestraat 33A, ‘s zaterdags tussen 09.30 en 12.00 uur geopend!

Kom gerust eens langs!

Corona-update week 41

Toen we u vorige week schreven over de aangescherpte maatregelen rondom de gemeentezang, konden we niet bedenken dat we nu alweer zijn ingehaald door de realiteit.

Door de ontstane commotie rondom de kerkgang in Staphorst is er maandag opnieuw overleg geweest tussen minister Grapperhaus en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Waar we al bang voor waren werd vrij snel daarna duidelijk; extra maatregelen waren afgesproken.

De belangrijkste extra punten (bovenop de al geldende maatregelen) zijn:

  • Er mogen nog maar 30 mensen (exclusief medewerkers) samen komen tijdens de kerkdienst.
  • Zingen alleen nog maar met een beperkte groep zangers
  • Er wordt geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens de verplaatsingen in de kerk, dus vanaf het moment dat u de kerk binnenkomt tot het moment dat u op uw plaats zit.

Deze maatregelen gelden in eerste instantie voor de maand oktober.

Dit betekende voor ons dat we weer terug konden naar de tekentafel om te kijken wat deze maatregelen op dit moment voor gevolgen hebben voor onze gemeente.

Situatie vanaf heden

Lees verder

Update: zingen tijden de kerkdiensten

Het zal u niet ontgaan zijn dat de maatregelen rondom Corona weer strenger zijn geworden. Tijdens de landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte zijn deze aangekondigd en toegelicht. Doel van deze maatregelen is om het aantal contactmomenten terug te dringen.

Op basis van deze nieuwe maatregelen heeft de PKN een nieuwsbericht met richtlijnen gepubliceerd. Alhoewel het aantal besmettingen dat te herleiden is naar kerkgang erg laag is wordt toch dringend geadviseerd om voorlopig van gemeentezang af te zien.

Dit advies nemen wij als kerkenraad over, weliswaar met pijn in het hart. Vanaf zondag 4 oktober zullen we weer gaan werken met een zanggroep. Zij zullen vanaf de voorste rijen in de kerk de gemeentezang voor hun rekening nemen.

We bidden dat de nieuwe overheidsmaatregelen het gewenste effect mogen hebben en het coronavirus weer zal worden teruggedrongen.

Zodra er nieuwe wijzigingen zijn vanuit de overheid en of de PKN zullen wij ons beleid daar weer op aanpassen en dit bij u melden.