Erediensten

De Iedere zondag worden er twee diensten gehouden: de ochtenddienst om 09:30 uur en de avonddienst om 18:30 uur. We zien er naar uit om jou in de diensten te ontmoeten. En nog belangrijker: de Heere roept ons Zelf naar de plaats waar Hij ons wil ontmoeten. Hij wil de middelen gebruiken om het geloof te werken en te versterken. Gods Woord vraagt ons antwoord in ons bidden, zingen, belijden en het geven van gaven. We mogen dat samen doen!

“Zo is dan het geloof uit het gehoor door het Woord van God”

(Romeinen 10:17)

Ook op de verschillende kerkelijke feestdagen zijn er diensten. Informatie is te vinden in het kerkblad (De Zaaier), dat bij de abonnees wordt bezorgd. Voor meer informatie over deze diensten kan ook een mail gestuurd worden naar scriba@hervormdnoordeloos.nl. Tijdens de diensten gebruiken we de Herziene Statenvertaling. Bij de ingangen liggen psalmboekjes voor degene die daar niet zelf over beschikt.

Kinderoppas

Tijdens alle morgendiensten is er kinderoppas aanwezig in het verenigingsgebouw de Wegwijzer. Hier kun je terecht voor oppas voor jonge kinderen.

Heilige Doop

De bediening van de doop vindt meestal plaats in een morgendienst. De datum van een doopdienst wordt meegedeeld in het kerkblad De Zaaier. Willen jullie je kind laten dopen of wil je zelf gedoopt worden? Dit kun je aangeven bij de dominee of de scriba van de gemeente. Na opgave hiervoor komen de wijkouderling en de predikant op bezoek. Het doel van dit bezoek is een gesprek over de betekenis van de Heilige Doop en ons ja-woord. Wanneer een lid als kind niet gedoopt is, vindt volwassendoop plaats in aansluiting op de openbare belijdenis van het geloof.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal vieren we vier keer per jaar. De zondag voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal is de voorbereidingsdienst. Het is gebruikelijk dat we het Heilig Avondmaal in de morgendienst vieren. In situaties van ziekte, ouderdom of vanwege een andere reden, kan dit sacrament ook thuis bediend worden. Hiervoor kun je contact opnemen met de wijkouderling of dominee. Tijdens de avonddienst van de avondmaalszondag is de dienst van dankzegging en nabetrachting. Wanneer er verhinderingen zijn om aan het avondmaal deel te nemen, is de kerkenraad altijd bereid tot gesprek.

Huwelijksbevestiging

Willen jullie gaan trouwen? Leuk! Fijn dat jullie je huwelijk willen beginnen voor Gods aangezicht. Daarmee belijden jullie dat je deze nieuwe levensfase niet in kunt en wil gaan, als de Heere niet met jullie meegaat.

Zeker weten dat de kerk nog vrij is op jullie trouwdatum? Laat het dan op tijd weten. Onze dominee maakt met het aanstaand bruidspaar een afspraak voor één of enkele huwelijksgesprekken. Tijdens de gesprekken gaat het over de betekenis van het huwelijk en de invulling van de huwelijksdienst. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze dominee en met de voorzitters van het college van kerkrentmeesters kerkrentmeestersvz@hervormdnoordeloos.nl.

Begrafenis

Bij een overlijden kan er contact worden opgenomen met onze dominee. De dominee of een ouderling bezoekt de familie, om mee te leven in de verdrietige omstandigheden. Er kan dan ook verder overlegt worden over het tijdstip van de begrafenis, evenals over de vraag waar de rouwdienst plaatsvindt. De dominee leidt de rouwdienst. Na het condoleren of na de begrafenis kan een ouderling met een korte Bijbellezing en gebed afsluiten. Dit alles vindt in overleg met de familie plaats.

Alles binnen Vorming en toerusting...

Kringen en verenigingen
Zending en Evangelisatie
Muziek in onze kerk
Kerkbode De Zaaier
De Nieuwswijzer
Boekentafel
Interkerkelijke activiteiten