Veilige Kerk

Een veilige kerk vormen we samen. Dat is het uitgangspunt waar de Hervormde Gemeente Noordeloos voor kiest. Hierbij kijken we naar wat de Bijbel ons leert over omgang met elkaar. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. Een veilige kerk dient een plaats te zijn waar mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen om hun geloof gestalte te geven. Dat betekent een gemeenschap zonder (seksueel) grensoverschrijdend of ongewenst gedrag, intimidatie of dreiging.

Het (blijven) werken aan een veilige gemeenschap of kerkplek is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat houdt in dat de leden elkaar met respect behandelen. Dat degenen die speciale taken en opdrachten (ambten) vervullen zich bewust zijn van hun positie en onderkennen dat machtsverschillen in de omgang met anderen een rol kunnen spelen. Dat geldt voor zowel professionals als vrijwilligers. We beseffen dat ongewenste bejegening, grensoverschrijdend gedrag of misbruik van gezagsverhoudingen ook binnen de kerk kunnen voorkomen. Daarnaast kan ook buiten een gezagspositie sprake zijn van grensoverschrijdend of ongewenst gedrag.

Om een veilige kerk te kunnen waarborgen is er een werkgroep ‘Veilige Kerk’ aangesteld door de kerkenraad om een beleidsplan te schrijven. De kerkenraad neemt haar verantwoordelijkheid om, gestimuleerd vanuit de PKN, de kans op ongewenst te verkleinen en, als het wordt gesignaleerd, meteen hulp te kunnen bieden.

VOG

Een onderdeel van het beleid, dat zich richt op bewustwording, preventie, interventie en communicatie, is dat ambtsdragers, vrijwilligers en iedereen die in de gemeente met kwetsbare mensen of groepen werkt, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan overleggen. Dit is alleen een juridische toets om vast te stellen of dit de juiste plek is voor de persoon in kwestie. Het bezit van een VOG is geen garantie dat ongewenste gedragingen voorkomen worden. Het bezit hiervan verkleint wel de kans op ongepast gedrag. Belangrijk is om een veilige sfeer te scheppen, waarbinnen ongewenst gedrag besproken kan worden.

Gedragscode

Door de werkgroep is een gedragscode geschreven voor de kerkelijke vrijwilligers van de Hervormde Gemeente Noordeloos. Kerkelijke vrijwilligers zijn allen die door hun functie een bijzondere verantwoordelijkheid in de kerkelijke gemeente hebben en die daarin het vertrouwen van de gemeente genieten. De gedragscode code is een hulpmiddel om ongewenst of grensoverschrijdend gedrag van kerkelijke vrijwilligers te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken. Hierin staat zowel waar we in onze gemeente voor staan, als wat we in onze gemeente niet toestaan. Zowel in pastorale setting als daarbuiten.

Via deze link kunt u de gedragscode lezen: Gedragscode voor kerkelijke vrijwilligers in de Hervormde Gemeente te Noordeloos

Vertrouwenspersoon

De kerkenraad heeft twee interne vertrouwenspersonen aangesteld die ondersteunen in het bevorderen en waarborgen van een veilige kerk. Alle gemeenteleden zijn welkom hier gebruik van te maken. Gemeenteleden kunnen bij de interne vertrouwenspersonen van onze kerkelijke gemeente terecht met een “niet-pluis-gevoel”, meldingen van grensoverschrijdend gedrag of als ze iets in vertrouwen willen delen.

Er zijn twee vertrouwenspersonen actief binnen onze gemeente. Het profiel en de taakomschrijving is door de kerkenraad vastgesteld. Het takenpakket van de vertrouwenspersoon bestaat onder andere uit voorlichting en preventie; het gesprek voeren over een veilige gemeente op verschillende niveaus binnen het kerkenwerk. Van de vertrouwenspersonen mag worden verwacht dat ze een luisterend oor bieden, de goede vragen stellen en, indien nodig, verwijzen, bemiddelen of bijstaan in aangiftes en/of klachtenprocedures. Zij weten de weg naar zorgverlening en instanties. Ook hebben zij een signalerende functie en kunnen zij bij eigen vermoedens iemand proactief benaderen. Zij kunnen ook anderen aanmoedigen om hun signalen proactief te bespreken.

De interne vertrouwenspersonen

Binnen onze gemeente zijn Ralf Visser en Hanneke Bikker, voor een periode van vier jaar, aangesteld als interne vertrouwenspersonen.

Via het contactformulier hieronder kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersonen. Deze melding komt direct en veilig bij ons binnen. Zij zijn ook te bereiken via het mailadres: vertrouwenspersoon@hervormdnoordeloos.nl. Hierbij kunt u, indien u dit wilt, uw voorkeur aangeven voor welke interne vertrouwenspersoon u wilt benaderen.

Contact met een vertrouwenspersoon

Via dit formulier kunt u (één van) de interne vertrouwenspersonen benaderen. Vul hieronder uw gegevens in, zodat we met u in contact kunnen komen.

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
U kunt, indien u dit wilt, een voorkeur aangeven voor welke interne vertrouwenspersoon u wilt benaderen.

Externe vertrouwenspersonen

We zijn nog in overleg met externe gemeenten om ook externe vertrouwenspersonen beschikbaar te stellen. In het geval dat de interne vertrouwenspersoon te ‘dichtbij’ staan, kunnen zij ook benaderd worden. Daarnaast kunt u altijd een melding maken bij meldpuntmisbruik.nl.

Meer informatie

In de onderstaande documenten van de PKN is meer te lezen over de protocollen voor gemeenten.

Protocol voor gemeenten

Protocol rondom veilig jeugdwerk

Alles binnen Wie zijn wij...

Onze gemeente
Wat we geloven
Onze gebouwen