Wat we geloven

De Hervormde Gemeente van Noordeloos en Overslingeland is gemeente van Jezus Christus, de opgestane HEERE, wiens Rijk wij verwachten. Jezus Christus verbindt ons. Hij staat centraal. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen. Met elkaar zoeken we naar het leven met Hem.

De Hervormde Gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, die gestalte is van de ene heilige, algemene, christelijke Kerk. Door de drie belijdenissen van de vroege kerk – de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius – weet de gemeente van Noordeloos zich verbonden met allen die Jezus Christus als HEERE en Verlosser belijden. Door de belijdenissen van de Reformatie – de drie formulieren van eenheid: Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis met de Dordtse Leerregels – weet zij zich staan in de gereformeerd-protestantse traditie.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”

(Johannes 3: 16)

Wellicht kunnen we deze woorden het beste samenvatten aan de hand van de volgende drie symbolen:

✝︎ Het kruis: het symbool van het geloof. Er is redding voor de wereld, omdat Jezus aan het kruis stierf. Want aan het kruis droeg Hij onze zonden en al het kwaad van deze wereld het graf in. Door het kruis is er bij Hem vergeving en een nieuw begin mogelijk, een nieuw leven in de liefde en vreugde van God.

Het anker: het symbool van de hoop. Jezus stierf aan het kruis, maar is daarna opgestaan uit de dood! Hij leeft om Zijn redding aan mensen uit te delen en deze wereld te leiden naar het doel dat Hem voor ogen staat: een nieuwe wereld waarop geen kwaad en verdriet meer is. Dat zie je nu misschien nog niet altijd, maar onze hoop heeft vaste grond, omdat Jezus leeft!

❤️ Het hart: het symbool van de liefde. God houdt van ieder mens. Zoveel en zó intens dat Hij, in Jezus, Zichzelf heeft gegeven voor ons. Straks als Zijn nieuwe wereld komt, zal God alles goed maken. De mensen zullen leven voor Hem en alles zal volmaakt zijn, in liefde!

Als gemeente van Christus leven we van dit Evangelie, deze blijde boodschap. In dankbare gehoorzaamheid aan Zijn opdracht dienen we onze naasten die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, als goede leerlingen met woord en daad. We verlangen er met elkaar naar dat zij ook delen in het heil van Jezus Christus.

Alles binnen Wie zijn wij...

Onze gemeente
Onze gebouwen